Naslovna Info Gradiška OBAVJEŠTENjE IMAOCIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTI – KATASTARSKI PREMJER

OBAVJEŠTENjE IMAOCIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTI – KATASTARSKI PREMJER

Podsjećamo sve imaoce prava na nepokretnosti (vlasnike nepokretnosti) u katastarskoj opštini Gradiška 2, da je u periodu od 15.08.2021. do 15.02.2022. godine, vršeno geodetsko snimanje obilježenih granica parcela, od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka, odnosno izvođača radova, a u cilju ažuriranja katastarskih planova i utvrđivanja stvarnog i činjeničnog stanja.

Za potrebe katastarskog premjera, a u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske, svi imaoci prava na nepokretnosti (vlasnici nekretnina) u ovoj katastarskoj opštini, bili su dužni da u navedenom periodu izvrše, o svom trošku, propisno obilježavanje svojih nepokretnosti i dozvole pristup svojim nepokretnostima licima koja rade na poslovima premjera i katastra.

S obzirom da određeni broj imaoca prava na nepokretnosti nije postupio u skladu sa pomenutim zakonom, te da su istim predviđene kaznene odredbe koje sankcionišu neobilježavanje parcela ili zabrane vršenja katastarskih premjera stručnim licima, otvorena je mogućnost da se navedena aktivnost izvrši i u toku mjeseca marta 2022. godine.

Zamoljavaju se imaoci prava na nepokretnosti, koji su propustili predviđeni rok, da iskoriste produženi rok za ispunjenje svoje zakonske obaveze, kako se prema njima nebi primjenile kaznene odredbe Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.

U sklopu obuhvata snimanja obuhvaćene su mjesne zajednice Centar, Tekija, Obradovac, Žeravica, Čatrnja, Kruškik i Brestovčina, a tačan obuhvat snimanja, odnosno pregledna karta premjera katastarske opštine Gradiška 2 objavljen je na zvaničnoj stranici Grada Gradiška (www.gradgradiska.com).

Na zvaničnoj stranici Grada Gradiška građanima su dostupna i detaljna uputstva vezana za obilježavanje parcela, s tim da će se u navedenom obuhvatu vršiti i distribucija plakata i flajera sa svim potrebnim pojašnjenjima.

Dodatne informacije građani mogu dobiti od kontakt osoba: Dean Šmitran (066/767-739) i Dejan Ducanović (066/903-695) svakog radnog dana od 09.00 do 16.00 časova ili odlaskom u Terensku kancelariju Gradiška, Ulica Vidovdanska broj 34 a – zgrada Most, lokal 33.