Naslovna Info Gradiška Zo­ra­n La­ti­no­vi­ć lažov za Gi­ni­sa

Zo­ra­n La­ti­no­vi­ć lažov za Gi­ni­sa

Aktue­l­ni na­če­nik gra­di­ške op­šti­ne Zo­ran La­ti­no­vić ni­je ispu­nio ni­je­dno pre­di­zbor­no obe­ća­nje. Si­gu­ran sam da su gra­đa­ni Gra­di­ške to pre­po­zna­li i da će na pred­sto­je­ćim izbo­ri­ma svoj glas da­ti kan­di­da­tu SNSD-a Zo­ra­nu Adžiću. Ovo je u raz­go­vo­ru za “Na­ro­dne” is­ta­kao Mi­len­ko Pa­vlo­vić, kan­di­dat SNSD-a za odbor­ni­ka u Skup­šti­ni Op­šti­ne Gra­di­ška.

– Obe­ćao je po­kre­ta­nje pri­vre­dnih akti­vnos­ti i stva­ra­nje pre­tpos­tav­ki za zna­čaj­ni­je za­poš­lja­va­nje i po­bolj­ša­nje stan­dar­da gra­đa­na. Na­gla­sio je da ima vi­zi­ju da sa ko­ali­ci­onim par­tne­ri­ma ura­de kor­je­ni­te pro­mje­ne, či­ji će re­zul­ta­ti bi­ti vi­dlji­vi već na pro­lje­će 2013. go­di­ne, ma­da i do da­nas po ovom pi­ta­nju ni­je ura­đe­no ni­šta, a svo­jom des­tru­kti­vnom po­li­ti­kom, di­rek­tno je uti­cao na ga­še­nje odre­đe­nih dje­la­tnos­ti. Ni­je pri­vu­kao ni­je­dnog in­ves­ti­to­ra za ko­ri­šte­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, te iz tih ra­zlo­ga po­tpu­no je sta­lo ure­đe­nje gra­da. Obe­ćao  je for­mi­ra­nje i otva­ra­nje no­vih po­slo­vno-in­dus­trij­skih zo­na, sa uvo­đe­njem ni­za po­vlas­ti­ca za in­ves­ti­to­re iz EU i okruženja, sa željom da is­ti ne pro­la­ze kroz Gra­di­šku, ne­go da u njoj in­ves­ti­ra­ju. Na pla­nu otva­ra­nja no­vih ra­dnih mjes­ta, osim de­kla­ra­ti­vnog izjaš­nja­va­nja, ni­je se ni­šta ura­di­lo – pod­sje­ća Pa­vlo­vić na ne­ke od gri­je­ha aktue­l­nog na­čel­ni­ka Zo­ra­na La­ti­no­vi­ća.

On pod­sje­ća da je obe­ća­no zna­čaj­no sma­nje­nje bro­ja ra­dni­ka u admi­nis­tra­ti­vnoj službi, a da se de­si­lo su­pro­tno. Ta­ko­đe, La­ti­no­vić je otpus­tio 16 ra­dni­ka Admi­nis­tra­ti­vne službe, is­klju­či­vo zbog pri­pa­dnos­ti SNSD-u, a is­to­vre­me­no bez kon­kur­sne pro­ce­du­re, za­poš­lja­vao je no­ve stra­na­čki po­do­bne ra­dni­ke, ne po­štu­ju­ći odlu­ku Odbo­ra za žal­be da otpu­šte­ne ra­dni­ke vra­ti na po­sao. Ta­kva po­li­ti­ka za­poš­lja­va­nja do­ve­la je do to­ga da op­štin­ska upra­va ima ve­ći broj za­po­sle­nih ne­go ra­ni­je.

– Za odre­đe­ne so­ci­jal­ne gru­pa­ci­je po­put bo­ra­ca, in­va­li­da, po­ro­di­ca po­gi­nu­lih, u pre­di­zbor­noj kam­pa­nji izražena je po­se­bna za­bri­nu­tost i obe­ća­ni su zna­čaj­ni po­zi­ti­vni is­ko­ra­ci na ovom pla­nu. U pro­te­klom pe­ri­odu, ni­šta od ovo­ga ni­je re­ali­zo­va­no. Na­pro­tiv, do­šlo je do sma­nje­nja da­va­nja za ove ka­te­go­ri­je, po­go­to­vo za bo­ra­čke ka­te­go­ri­je, gdje je to po­se­bno izraženo – do­dao je Pa­vlo­vić.

Još oš­tri­ja na ri­je­či­ma bi­la je i Ran­ka Pe­rić-Ro­mić, pred­sje­dnik Akti­va žena Op­štin­skog odbo­ra SNSD-a Gra­di­ška.

– To je čo­vjek ko­ji u kon­ti­nu­ite­tu ni­je ura­dio ni­šta! Sa­da asfal­ti­ra po 20, 30 me­ta­ra pu­ta, uga­sio je uli­čnu ras­vje­tu, pa je pred izbo­re pa­li. La­ti­no­vić je čo­vjek ko­ji ne sto­ji iza svo­jih ri­je­či. Kam­pa­nju je gra­dio na Agro­in­dus­trij­skoj zo­ni Li­man, a ta­mo ni­je ni tra­va za­sa­đe­na. On ne­ma ka­drov­ska rje­še­nja, li­čni in­te­re­si bi­li su is­pred grad­skih. To je Sa­vez za pro­mje­ne izje­lo iznu­tra. Op­šti­na je sta­gni­ra­la. Ni­je pro­blem skup­štin­ske ve­ći­ne. Ka­da smo iz­gu­bi­li izbo­re, čes­ti­ta­li smo i pus­ti­li ih da vo­de op­šti­nu, a ka­da smo po­no­vo for­mi­ra­li ve­ći­nu sa 17 odbor­ni­ka, on­da je sve za­vrši­lo na su­du. Za­to Gra­di­ška ne fun­kci­oni­še i za­to su gra­du na Sa­vi po­tre­bne pro­mje­ne, ko­je će do­ni­je­ti Zo­ran Adžić – po­ru­či­la je Ran­ka Pe­rić-Ro­mić.

Sra­mi se, Zo­ra­ne

Aktu­el­na vlast SDS-a i PDP-a ni­je us­pje­la da na­me­tne ra­zvoj­ne pro­je­kte u Gra­di­šci, da uki­ne na­pla­tu par­kin­ga, iz­dvo­ji ve­ća sred­stva za so­ci­jal­na da­va­nja, na­pra­vi so­ci­jal­nu kar­tu, uma­nji ci­je­ne ko­mu­nal­nih uslu­ga, otvo­ri sto­ti­ne ra­dnih mjes­ta, obe­zbi­je­di iz­dva­ja­nja za pri­vre­du i po­ljo­pri­vre­du, obe­zbi­je­di obe­ća­na sred­stva za pen­zi­one­re, na­pra­vi efi­ka­sni­ju lo­kal­nu upra­vu, ni­ti da sa­ču­va pos­to­je­ći budžet, a sve to je obe­ćao Zo­ran La­ti­no­vić.

Narodne novine