Naslovna Info Gradiška Zavičajni muzej dodijelio zahvalnice za značajan doprinos u otkrivanju i očuvanju gradiške...

Zavičajni muzej dodijelio zahvalnice za značajan doprinos u otkrivanju i očuvanju gradiške kulturne baštine (FOTO)

rbt

JU Zavičajni muzej Gradiška je dodijelio zahvalnice za značajan doprinos u otkrivanju i očuvanju gradiške kulturne baštine.

Zahvalnice smo uručili gospodinu Gojku Subotiću, gospođi Nevenki Jovanović i gospođi Veri Vujčić.

-Nemjerljiv je značaj potomaka srpskih građanskih porodica za proučavanje gradiške prošlosti prije Drugog svjetskog rata, kada je naš grad doživljavao kulturni i prosvjetni prosperitet velikih razmjera, koji je rezultovao epitetom Mali Beograd – rekao je za portal “Moja Gradiška” direktor Zavičajnog muzeja Bojan Vujčić.

Dr Gojko Subotić (Bosanska Gradiška, 1931) istoričar je umetnosti, akademik i naučni savetnik Vizantološkog instituta SANU.

Rođen je u Bosanskoj Gradiški 11. avgusta 1931. godine, gde je proveo detinjstvo i pohađao osnovnu školu do izbijanja rata (1941). Niže razrede gimnazije je završio u Beogradu i rodnom mestu (1946), a više u Banjoj Luci (1950). Na Filozofskom fakultetu u Beogradu studirao je istoriju umetnosti i diplomirao (1955). Nakon odsluženja vojne obaveze, tokom jeseni 1956. godine, radio je u stručnim ekipama na terenskom istraživanju i iskopavanjima u istočnoj Srbiji, a zatim u Publicističko-izdavačkom zavodu Jugoslavija. Aprila 1957. godine je na matičnoj katedri upisao postdiplomske studije i marta 1959. godine odbranio magistarski rad sa temom Veze između srpskog srednjovekovnog slikarstva i književnosti. U junu iste godine izabran je za asistenta na Odeljenju za istoriju umetnosti. Nakon odbrane doktorske disertacije Ohridska slikarska škola XV veka, 1974. godine izabran je za docenta na predmetu Istorija umetnosti jugoslovenskih naroda srednjeg veka. Januara 1978. godine je prešao na dužnost direktora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Od oktobra 1979. godine do penzije, avgusta 1998. godine, radio je u Vizantološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je, istovremeno, dugogodišnji saradnik Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je dve godine obavljao i dužnost upravnika. Za dopisnog člana SANU izabran je 27. oktobra 1994. godine, a 2003. za redovnog člana. Od 1997. do 2000. godine bio je direktor Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti.

U naučnim istraživanjima posvetio se proučavanju srpske umetnosti srednjega veka i njenim vezama sa Vizantijom i Zapadom, kao i umetničkom nasleđu Balkana u vreme turske vlasti. U ovim istraživanjima značajno mesto zauzimaju studije o spomenicima XIV veka u Svetoj gori, meteorima, Vodenu, Kastoriji, Ohridu i dr. Nedavno je objavio i pregled umetničkog stvaranja na Kosovu i Metohiji u XIII i XIV veku, gde su predstavljena monumentalna arhitektonska zdanja sa svojim plastičnim ukrasom i bogatim zidnim slikarstvom. Uporedo sa istorijsko-umetničkom i istorijskom analizom balkanskog nasleđa, posebnu pažnju je posvetio epigrafskoj građi koji danas čini zamašan korpus i predstavlja osnovu ne samo za temeljno poznavanje spomenika od XI do XVIII veka i uslova u kojima su oni nastajali nego i dragoceni izvor saznanja za istoriju, filologiju, paleografiju, pomoćne istorijske nauke i dr.

Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda (1981), nagrade za kulturu Vukove zadužbine (1999) i više drugih priznanja za stručni rad u službi zaštite spomenika kulture. Sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio mu je Orden Svetoga Save prvog reda (1998), a Nomarhion Atike sa gradom Atinom počasnu titulu Ambasadora helenizma (1999).

Prof. dr Vera Vujčić

Prof. dr Vera V. Vujičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, rođena je 1947. godine u Beogradu od oca Veljka Kovačevića i majke Nade Čubrilović. U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju, nakon čega se upisuje na grupu za Matematiku, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde 1970. godine stiče diplomu matematičara. U periodu od 1970. do 1972. prof. Vujčić pohađa postiplomske studije na Rutgers Univerzitetu u SAD, gde magistrira 1972. godine sa magistarskim radom „A superlinearly convergent algorithm for unconstrained optimization„.

Školsku 1973/74. provodi na Matematičkom institutu Univerziteta u Štutgartu, gde počinje da radi na doktorskoj disertaciji, koju je u ovom institutu odbranila u maju 1977. Za svoju doktorsku disertaciju „A convergence theory for linearly constrained optimization problems“ dr Vera Vujčić dobija prvu nagradu na Konkursu mladih istraživača Balkana održanom u okviru IV Balkanijade studenata i mladih istraživača u Beogradu 1977. godine.

Od 1972. prof. Vujčić je neprekidno u radnom odnosu na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Godine 1975. birana je u zvanje asistenta za predmet Računske mašine, programiranje i primena, a 1978. u zvanje docenta za predmet Matematika. Godine 1984. prof. Vujčić je izabrana u zvanje vanrednog profesora za Matematiku na FON-u, a 1994. birana je u zvanje redovnog profesora za Matematiku i Operaciona istraživanja. U periodu od 1991-1994. prof. Vujčić je na FON-u obavljala dužnost prodekana za nastavu.

Prof. Vujčić je kao spoljni saradnik bila angažovana više godina u nastavi na grupi za Matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Bila je mentor i član komisija za ocenu i odbranu više doktorskih i magistarskih teza na Prirodno-matematičkim fakultetima u Beogradu i Kragujevcu i na Fakultetu organizacionih nauka.

Kao pozvani predavač. prof. Vujčić je održala niz predavanja na više univerziteta u zamlji i inostranstvu. U okviru međunarodne saradnje boravila je na Karlovom univerzitetu u Pragu i u Matematičkom institutu u Obervolfahu. Godine 1988. boravi na naučnom usavršavanju u SAD, gde gostuje na Michigan State University, Iowa State University i Bowdoin koledžu. U okviru Nemačkog programa za akademsku razmenu (DAAD), prof.Vujčić je boravila 1992. i 2002. godine na Tehničkom univerzitetu u Minhenu, a mart i april 2003. godine provodi kao gost na Institute for Mathematics and its Applications, University of Minnesotta i na univerzitetu Northwestern u Čikagu.

Od 1975. stalni je saradnik Matematičkog instituta SANU u Beogradu, gde učestvuje u radu projekata iz oblasti Matematike. Od 1977. je neprekidno jedan od rukovodilaca Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku Matematičkog instituta, Matematičkog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka.

Prof. Vujčić od 1986. aktivno učestvuje u radu Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istraživanja SIM-OP-IS. Bila je član Organizacionog komiteta ovog simpozijuma od 1976. do 1979., a predesdnik Organizacionog komiteta 1980., dok je od 1984. član Programskog komiteta SIM-OP-IS-a. Kao član Programskog i Organizacionog odbora učestvovala u organizaciji međunarodne konferencije Kurepa’s Symposium koja je održana 1996. u Beogradu pod pokroviteljstvom Naučnog društva Srbije. Bila je jedan od dva editora Zbornika radova sa ove konferencije, objavljenog u posebnom broju časopisa Scientific Review. Recenzirala je niz članaka za časopise Publications de l’ Institut Mathematique, Matematički vesnik, Mathematica Balkanica, Mathematical Programming, Yugoslav Journal of Operations Research (YUJOR), Scientific Review, itd. Učestvuje u pokretanju časopisa YUJOR, gde obavlja dužnost pridruženog editora od 1990. do 1997., kada je imenovana je za jednog od tri glavna editora ovog časopisa.

Prof. Vujčić je član Društva matematičara, fizičara i astronoma Srbije, Američkog matematičkog društva, Društva za matematičko programiranje i Društva za operaciona istraživanja. Jedan je od osnivača Društva za industrijsku i primenjenu matematiku. Dobitnik je Povelje za zasluge u razvoju operacionih istraživanja.

Izvor: Wikipedija, Naučno društvo Srbije