Naslovna Kultura Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske: Status samostalnog umjetnika smanjuje...

Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske: Status samostalnog umjetnika smanjuje sivu ekonomiju

Lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetnika ili stručnjaka u kulturi, a nezaposleno je, moći će samostalno obavljati djelatnosti, ostvarivati pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno te osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite.

Kazala je to u razgovoru za “Glas Srpske” pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković govoreći o Prijedlogu zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi koji je usvojen na sjednici Vlade RS održanoj 25. marta.

– Lica koja steknu navedeni status moći će prodajom svojih radova i pružanjem usluga ostvarivati prihode te u pravnom prometu sa drugim licima nastupati u svoje ime, što će dovesti do smanjenja mogućnosti sive ekonomije u oblasti rada i djelovanja umjetnika i stručnjaka u kulturi – dodala je Đakovićeva.

GLAS: Kakve su reakcije na Prijedlog zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi?

ĐAKOVIĆ: Većina učesnika stručne rasprave je pozdravila donošenje ovog zakona. Tokom stručne rasprave date su korisne i konstruktivne primjedbe koje su usvojene i ugrađene u tekst Prijedloga zakona, a to je, nadamo se, doprinijelo kvalitetnijem tekstu Prijedloga zakona, dok neke primjedbe i sugestije nisu usvojene jer nisu bile osnovane. U toku stručne, kao i u toku skupštinske rasprave iznesena je primjedba u smislu da postupak utvrđivanja statusa treba da se sprovodi svake godine, a ne svake tri te da sam postupak ne može biti uslovljen raspoloživim sredstvima. Učesnici rasprave su smatrali da je uslov od deset godina profesionalnog bavljenja djelatnošću u kulturi postavljen visoko te je predloženo da navedeni uslov bude postavljen u nižim granicama.

GLAS: Na koji način, osim gore navedenog, ta lica mogu ostvarivati prihode?

ĐAKOVIĆ: Kada govorimo o finansijskim mjerama za jačanje njihovog umjetničkog stvaralaštva i pozicije u kulturi RS, ta lica mogu ostvariti pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa iz budžeta RS. Treba napomenuti da će lica koja imaju utvrđen status samostalnog umjetnika ili stručnjaka u kulturi moći da, kao subjekti u kulturi, svake godine učestvuju u postupku raspodjele sredstava kroz sufinansiranje programa i projekata u kulturi.

GLAS: Tačka u zakonu kaže da status samostalnog umjetnika može da stekne umjetnik koji nije u radnom odnosu? Znači li to da, na primjer, glumac koji je zaposlen u Narodnom pozorištu RS, a ispunjava preduslove za sticanje statusa slobodnog umjetnika ne može da dobije taj status jer je zaposlen?

ĐAKOVIĆ: Prije svega ovaj zakon ima za cilj rješavanje pitanja nezaposlenih umjetnika i stručnjaka u kulturi, na način da im se iz budžeta RS obezbijedi refundacija sredstava uplaćenih na ime doprinosa. Takođe, budući da je Zakonom o doprinosima jasno utvrđeno ko su obveznici doprinosa, te da su obveznici doprinosa lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost u vidu jedinog zanimanja, pod uslovom da se radi o licima koja nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju, jasno je da zaposlena lica neće biti obuhvaćena finansijskim mjerama, odnosno neće moći da ostvaruju pravo na uplatu doprinosa po dva osnova. Kada su u pitanju umjetnici i stručnjaci u kulturi koji su u radnom odnosu, treba napomenuti da Ministarstvo prosvjete i kulture od 2019. godine vodi Registar umjetnika i Registar stručnjaka u kulturi te da su lica, koja ispunjavaju određene uslove, upisom u navedene registre prepoznati kao umjetnici, odnosno stručnjaci u kulturi.

GLAS: Da li je Prijedlog zakona sklapan u skladu sa nekim ranijim prijedlozima umjetnika i ako jeste kakvi su to bili prijedlozi?

ĐAKOVIĆ: Budući da se radi o sistemskom rješavanju pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, te da je ovaj zakon samo jedan od koraka s ciljem planiranja i sprovođenja kulturne politike, kao i praćenja, analiziranja i unapređenja pojedinih oblasti kulturne djelatnosti, jasno je da ponuđena rješenja u ovom zakonu predstavljaju upravo prijedloge i sugestije umjetnika i stručnjaka u kulturi, posebno zbog činjenice da su radne grupe činili uglavnom umjetnici i stručnjaci u kulturi.

Budžet

GLAS: Koliko sredstava je planirano da se izdvoji iz budžeta za kategoriju samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi?

ĐAKOVIĆ: Polazeći od činjenice da je u Registar umjetnika i Registar stručnjaka u kulturi RS upisano oko 200 umjetnika i stručnjaka u kulturi, te da se radi o veoma malom broju lica koja nisu u radnom odnosu, pretpostavka je da se u prvoj godini primjene navedenog zakona iz budžeta RS izdvoji oko 50.000 KM.

Izvor: Glas Srpske