Naslovna Info Gradiška Počela 32. redovna sjednica Skupštine grada Gradiška (FOTO)

Počela 32. redovna sjednica Skupštine grada Gradiška (FOTO)

GRADIŠKA – 32. redovna sjednica Skupštine grada Gradiška počela je danas u 10 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Gradiška.

Na dnevnom redu 32. reovne sjednice Skupštine grada Gradiška je 45 tačaka. Pratite uživo sjednicu na linku Radio Gradiška.

Na dnevnom redu je Izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave grada Gradiška za 2019. godinu sa pratećim dokumentima, Izvještaj o izvršenju gradskog budžeta za prošlu godinu, o realizaciji Plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta, o realizaciji Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesine naknade, Programa zajedničke komunalne potrošnje, uređenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta, tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva i hidromelioracionog sistema za 2019. godinu.

Odbornici će razmatrati izvještaje o realizaciji Programa socijalne, boračko-invalidske i zaštite civilnih žrtava rata za prošlu godinu, izvještaj neprofitinih organizacija o korištenju sredstava iz gradskog budžeta i stanju u oblasti nevladinog sektora, te o realizaciji Omladinske politike i položaju i statusu mladih za 2019. godinu.

Pred odboricima će se naći Prijedlog Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada za 2020. godinu kao i informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Područna jedinica Gradiška za prošlu godinu, o radu Pravobranilaštva Republike srpske- sjedište zamjenika Banjaluka za 2019. godinu, stanju protivgradne preventive i pripremama za sezonu 2020. godina, stanju u oblasti veterinarske djelatnosti sa osvrtom na kretanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja, stanju u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, upravljanju čvrstim otpadom te proizvodnji i distribuciji toplotne energije u sistemu centralnog grijanja na području grada u sezoni 2019/2020. godina i realizaciji zaključenog ugovora između grada Gradiška i IEE d.o.o. Banjaluka.

Na dnevnom redu je informacija o socijalnoj situaciji na području grada za prošlu godinu kao i poslovanju Centra za socijalni rad Gradiška, poslovanju Doma zdravlja Gradiška, „Apoteke“ Gradiška, Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“ Gradiška, poslovanju Kulturnog centa, Narodne biblioteke, Zavičajnog muzeja, Gradskog pozorišta i Turističke organizacije grada Gradiška za prošlu godinu.

Pred odbornicima će se naći i prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja grada Gradiška, o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta i obilježavanja zgrada brojevima, o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini grada Gradiška.

Odbornici će razmatrati prijedloge odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Gradiške 2021-2041. godina i o donošenju Regulacionih planova „Stadion“, „Kej“, „Nova Topola istok“ i „Nova Topola zapad“.

Na dnevnom redu sjednice su  prijedlozi odluka o kreditnom zaduženju, o povećanju osnovnog kapitala Sportskog centra „Servicijum“, izmjeni odluke o organizovanju i usklađivanju akata i izmjeni Statuta  Javnog preduzeća Sportski centar „Servicijum“ Gradiška, prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, razrješenja i imenovanja i odbornička pitanja.

Radio Gradiška će direktno prenositi tridesetdrugu redovnu sjednicu Skupštine grada Gradiška u petak, 29. maja od 10 časova.

Foto galerija: