Naslovna Info Gradiška KONKURS za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2018/2019. godini

KONKURS za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Gradiška (“Službeni glasnik opštine Gradiška”, br. 11/13 ,8/14 i 8/17) i člana 88. Statuta opštine Gradiška (“Službeni glasnik opštine Gradiška” broj 4/17), Načelnik opštine Gradiška raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija studentima
u školskoj 2018/2019. godini

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2018/2019. godini, studentima koji imaju stalno prebivalište na području opštine Gradiška, a studiraju na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije i to:

 1. Studentima sa prosjekom većim od 8,00;
 2. Studentima po osnovu socijalnog statusa;
 3. Studentima bez jednog ili oba roditelja, studentima civilnim žrtvama rata, djeci poginulih boraca VRS, djeci ratnih vojnih invalida od I-IV kategorije i studentima sa invaliditetom i
 4. Studentima prve godine koji su nosioci Vukove diplome.

Stipendija se ne može dodjeliti: studentu apsolventu, studentu master studija, studentu doktorskih studija, studentu koji je obnovio godinu tokom studiranja i studentu starijem od 26 godina.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I Konkursa mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS/BiH,
 • da imaju prebivalište na području opštine Gradiška,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • da su redovno upisani na fakultet odnosno visoku školu i
 • da nisu stariji od 26 godina.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Shodno kategoriji stipendije za koju konkurišu, studenti moraju, pored opštih uslova navedenih u tački 11 ovog konkursa ispunjavati i posebne uslove:

 1. Studenti sa prosjekom većim od 8,00:a) da su redovni studenti druge i viših godina studija;
  b) da su položili ispite iz prethodnih godina studija sa prosjekom ocjena 8,00 i više.

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih posebnih uslova student prilaže:
  – potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
  – fotokopiju lične karte,
  – fotokopiju tekućeg računa,
  – uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja,
  – fotokopiju indeksa,
  – izjavu da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja i
  – dokaz o osvojenim nagradama, priznanjima, diplomama, naučnim i projektnim radovima i sl.
 2. Studenti po osnovu socijalnog statusa:a) da su upisali prvu godinu visoke škole ili fakulteta,
  odnosno da su redovni studenti druge i viših godina studija i
  b) da su članovi porodica-korisnika stalne novčane pomoći.

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i navedenih posebnih uslova student prilaže:
  – kopije svjedočanstava o završenim svim razredima srednje škole i uvjerenje o upisu visoke škole ili fakulteta – za studente prve godine studija,
  – fotokopiju lične karte,
  – fotokopiju tekućeg računa,
  – potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
  – uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja,
  – fotokopiju indeksa,
  – izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
  – izjavu da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
  – uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći.
  Dokaz o primanjima za svakog člana domaćinstva:
  – uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o visini ličnih primanja isplaćenih za posljednja tri mjeseca,
  – uvjerenje o iznosu penzije (penzioni ček),
  – uvjerenj eod Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva i
  – dokaze o eventualnim ostalim primanjima.
  – dokaz o osvojenim nagradama, priznanjima, diplomama, naučnim i projektnim radovima i sl.
 3. Studenti bez jednog ili oba roditelja, studenti civilne žrtve rata, djeca poginulih boraca VRS, djeca ratnih vojnih invalida od I-IV kategorije i studenti sa invaliditetom:a) da su djeca bez jednog ili oba roditelja,
  b) da imaju status civilne žrtve rata,
  v) da su djeca poginulih boraca VRS,
  g) da su djeca ratnih vojnih invalida od I-IV kategorije i
  d) da su osobe sa invaliditetom.

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i pojedinih navedenih posebnih uslova student prilaže:
  – kopije svjedočanstava o završenim svim razredima srednje škole i
  uvjerenje o upisu visoke škole ili fakulteta – za studente prve godine studija,

  – fotokopiju lične karte,
  – fotokopiju te1<ućeg računa,
  – potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
  – uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa izvedenom
  prosječnom ocjenom tokom studiranja,
  – fotokopiju indeksa,
  – izjavu o zajedničkom domaćinstvu i
  – izjavu da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja.
  Uvjerenje ili dokazi:
  – izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez jednog ili oba roditelja),
  – uvjerenje o stepenu invaliditeta (studenti sa invaliditetom ili čiji je
  jedan ili oba roditelja ratni vojni invalid od I do IV kategorije) i
  – uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći.
  Dokaz o primanjima za svakog člana domaćinstva:
  – uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o visini ličnih primanja isplaćenih za posljednja tri mjeseca,
  – uvjerenje o iznosu penzije (penzioni ček),
  – uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva i
  – dokaze o eventualnim ostalim primanjima.
  – dokaz o osvojenim nagradama, priznanjima, diplomama, naučnim i projektnim radovima i sl.
 4. Studenti prve godine koji su nosioci Vukove diplome:
  1. da su sve razrede srednje škole završili prosječnom ocjenom 5.00,
  odnosno da su nosioci Vukove diplome.
  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i navedenog posebnog uslova student prilaže:
  – potvrdu o statusu redovnog studenta,
  – fotokopiju lične karte,
  – fotokopiju tekućeg računa,
  – dokaz da su svi razredi srednje škole završeni prosjekom 5.00 ili
  ovjerenu fotokopiju Vukove diplome,
  – fotokopiju indeksa i
  – izjavu da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja.

IV

Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u tački 111, moraju biti originali ili ovjerene kopije, a u protivnom prijava će se odbaciti kao napotpuna.

V

Komisija za deficitarna zanimanja utvrdila je da su u akademskoj 2017/18. godini deficitarna sledeća zanimanja:
 1. Diplomirai inženjer mašinstva (smjer mehatronika)
 2. Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer elektroenergetski i industrijski sistemi),
 3. Profesor fizike,
 4. Diplomirani defektolog i
 5. Diplomirani inženjer za mehaničku preradu drveta.

VI

Isplata stipendija za akademsku 2018/19. godinu vršiće se na osnovu Ugovora o stipendiranju, putem Odjeljenja za finansije, a na tekućiračun studenta.

VII

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se, u zatvorenim kovertama, sa naznakom ” KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA” i navođenjem kategorije stipendije za koju se kandidat prijavljuje, putem pošte na adresu Opština Gradiška, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Vidovdanska 1A, 78400 Gradiška ili neposredno na šalter broj 12, Opštinske uprave opštine Gradiška.

VIII

Konkurs za dodjelu stipendija objaviće se u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banja Luka, kao i na oglasnoj ploči Opštinske uprave opštine Gradiška i na internet stranici opštine Gradiška www.opstina-gradiska.com.
U obzir će se uzimati prijave koje se zaprime najkasnije 30 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.

IX

Komisija za dodjelu stipendija će u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa predložiti Odjeljenju za društvene djelatnosti preliminarnu rang-listu, koja će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Gradiška i zvaničnoj internet stranici Opštine Gradiška.
Za svaku kategoriju stipendija formira se posebna rang-lista.

X

U roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste podnosioci prijava imaju pravo prigovora Načelniku opštine na navedenu rang-listu.

XI

Nakon uloženih prigovora formira se konačna rang-lista, koja će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Gradiška i zvaničnoj internet stranici Opštine Gradiška.

XII

Na osnovu konačne rang-liste Načelnik opštine donosi Odluku o dodjeli stipendija.

XIII

Sve informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici opštine Gradiška www.opstina-gradiska.com, a za dodatna pojašnjenja na telefon Opštinske uprave broj: 051/810-363i 051/810-412 ili direktno na šalteru broj 12.
Konkurs možete preuzeti ovde.

Dana: 02.11.2018. godine.

NAČELNIK OPŠTINE
Zoran Adžić