Naslovna Info Gradiška Adžić: Opština Gradiška pogodna za razvoj privrede i dotok novih investicija

Adžić: Opština Gradiška pogodna za razvoj privrede i dotok novih investicija

GRADIŠKA – Kandidat za načelnika Gradiške Zoran Adžić izjavio je na predizbornom skupu u Mašićima da poslije četvorogodišnjeg posrtanja i propadanja Opština je zaslužila da se konačno napravi bolji ambijent za život svih građana.

-Svje­sni smo da ima­mo po­ten­ci­ja­le ko­ji, uz do­bru stra­te­gi­ju, mo­gu po­ve­ća­ti pri­vre­dnu akti­vnost, do­ves­ti do otva­ra­nja no­vih ra­dnih mjes­ta i di­za­nja stan­dar­da gra­đa­na, na če­mu će­mo ra­di­ti. Osnovni pravci razvoja jesu da se maksimalno intezivira poljoprivredna proizvodnja, da se izgrade novi otkupni i prerađivački kapaciteti za poljoprivredne proizvode. Ti kapaciteti, ne samo da će pružiti sigurnost poljoprivrednim proizvođačima, nego će i njima mnogi naći zaposlenje – rekao je Adžić.

On je dodao da je već ofo­romljen sa­vjet od struč­nja­ka iz razli­či­tih oblas­ti, ko­ji će po­nu­di­ti pla­tfor­me i po­li­ti­ke za ra­zvoj op­šti­ne u svim se­gmen­ti­ma.

Adžić je podsjetio da je Op­šti­na Gradiška iz­gu­bi­la mi­li­one i os­ta­la bez ra­dnih mjes­ta u Agro­in­dus­trij­skoj zo­ni u No­voj To­po­li zbog ličnih interesa pojedinaca u aktuelnoj vlasti kojima je bitna samo fotelja.

-Otje­ra­li su fir­mu ita­li­jan­skog in­ves­ti­to­ra ko­ji je želio da uloži de­set mi­li­ona evra i za­po­sli 300 ra­dni­ka. Li­čno sam po­sre­do­vao u tom poslu i tražio od na­čel­ni­ka La­ti­no­vi­ća da sve par­la­men­tar­ne stran­ke u Skup­šti­ni po­tpi­šu do­ku­ment i da da­mo mo­gu­ćnost in­ves­ti­to­ru da uđe u zo­nu, a da na prvoj sje­dni­ci op­štin­skog par­la­men­ta sa­mo potvrdimo nje­go­vo pri­sus­tvo i da­mo po­tre­bne do­zvo­le, ali nažalost, na­čel­nik je odbio, a in­ves­ti­tor je oti­šao u Ale­ksan­dro­vac  – istakao je Adžić koji je dodao da Opština u protekle četiri godine nije uložila ni jedne konvertibilne marke na izgradnju infrastrukture u zoni.

Adžić je upozorio da Opština ne smije dopustiti da nakon izgradnje novog mosta preko rijeke Save, ljudi i privrednici prelaze preko njega i bez zaustavljanja prolaze kroz Gradišku.

-SNSD je ostavio dosta toga izgrađenog iza sebe i to je garancija da smo u stanju da plan razvoja opštine sprovedemo u djelo. Obnavljali smo postoječe i izgrađivali nove javne objekte poput centralnoih i područnih škola, nova škola u Vrbaškoj, proširena škola u Novoj Topoli, modernizovali i proširili kapacitete Doma zdravlja i Bolnice, izgradili ulice i asfaltirali puteve kroz seoska naseljima i rekonstruisali elektro mrežu na većem dijelu opštine i želimo dalje da nastavimo da gradimo i radimo uz saradnju saVladom RS – naglasio je Adžić.

On je poručio da za četiri godine građani će ocijeniti da li se dobro radilo ili ne, te je siguran u dobar rad svog tima i uspješan razvoj Gradiške koji je zaustavljen 2012. godine dolaskom “SzP”.